واشمول ان.كا.ان
آوریل 29, 2020
ساساكلارین
آوریل 29, 2020

یكنواخت كننده رنگ های مستقیم و راكتیو در رنگرزی الیاف سلولزی


مواد کمکی برای رنگرزی و چاپ – پنبه

موارد مصرف

یكنواخت كننده رنگهای مستقیم و راكتیو در رنگرزی الیاف سلولزی 

خواص

كاهش سرعت كشش رنگ 
ازدیاد مهاجرت رنگ 
جلوگیری نكردن رمق كشی رنگ 
دیسپرزینگ قوی 
نفوذ دهنده 

ماهیت یونی

آنیونیك 

مشخصات شیمیایی

آلكیل آمین اتكسیلات 

مقدار و روش مصرف

معمولا 1 الی 3 گرم در لیتر 

مشخصات

مایع ویسكوز كرم رنگ 