واشمول اس.پی
آوریل 29, 2020
واشمول آ.ان 125
آوریل 29, 2020

دیسپرس كننده رنگهای كاتیونیك


مواد کمکی برای رنگرزی و چاپ – پلی آکریل نیتریل

مورد مصرف

دیسپرس كننده رنگهای كاتیونیك 

خواص

دیسپرس كننده قوی 
نفوذ دهندگی بسیار خوب 
تمیز نگهدارنده ماشین بعد از رنگرزی 
شستشوی الیاف 
شستشوی آكریلیك بعد از چاپ و فیكسه 

ماهیتیونی

نانیونیك 

مشخصات شیمیایی

فتی الكل اتر 

مقدار و روش مصرف

برای رنگرزی الیاف آكریلیك و شستشوی آن بعد از چاپ 1 الی 2 گرم در لیتر 

مشخصات

مایع بی رنگ 